Stanisław Pieńkowski – wspomnienie

16 maja 2022 Wyłączono przez kulturoteka

Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Stanisława Pieńkowskiego –Wójta Gminy Cegłów w latach 1991-2002.

Stanisław Pieńkowski urodził się 02.05.1945 r. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1959 r., kontynuował naukę w warszawskiej „kolejówce”. Jako jej absolwent w 1962 r. zaczął pracować w warsztatach Lokomotywowni (PKP). Potem został maszynistą, jednocześnie podnosząc swoje kwalifikacje w technikum.

Wiele lat pracował w charakterze starszego maszynisty pociągów międzynarodowych. W 1987 roku przeszedł na rentę inwalidzką ze względu na stan zdrowia. Od tego czasu mocniej zaangażował się w działalność społeczną. Był Przewodniczącym Rady sołeckiej, następnie sołtysem wsi Cisie. W 1988 r. został członkiem Komisji Budżetowej Gminnej Rady Narodowej. W grudniu 1991 r. – po rezygnacji Czesława Wąsowskiego – Rada Gminy wybrała Stanisława Pieńkowskiego na wójta Gminy Cegłów. Na tym stanowisku pozostał do 2002 r. W lepszym przygotowaniu do nowych wyzwań pomogło Stanisławowi Pieńkowskiemu ukończenie w połowie lat 90. Studium Prawno – Samorządowego w Polskiej Akademii Nauk, gdzie wykładali również twórcy ustawy samorządowej. Kontakty z takimi fachowcami bardzo ułatwiły pokonywanie trudności związanych z transformacją ustrojową. Wspólne spotkania i szkolenia z przedstawicielami władz wojewódzkich także przynosiły wymierne efekty.

10 lat na stanowisku wójta to był bardzo trudny i pracowity czas, ale spożytkowany bardzo efektywnie dla dobra całej gminnej społeczności. Wykonano wtedy wiele inwestycji, z których najważniejsze to: remonty i budowa ok. 40 km dróg, budowa gminnego wysypiska w Woźbinie, stacji wodociągowej dla 4. gmin w Piasecznie, oczyszczalni ścieków w Cegłowie, kanalizacji w północnej części Cegłowa, wodociągu w gminie, wykonanie telefonizacji gminy, przystosowanie budynku na szkołę w Piasecznie, budowa domu ludowego w Kiczkach, rozbudowa i przystosowanie budynku dla przedszkola w Cegłowie, remonty strażnic, modernizacja ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej, wykonanie projektu kanalizacji w południowej części Cegłowa, wykup terenu pod targowisko i parking oraz urządzenie pierwszego targowiska.

Okres rządów Stanisława Pieńkowskiego to także czas wielu działań integrujących miejscową społeczność i czas owocnej współpracy z cegłowskimi parafiami: z ówczesnym proboszczem ks. Kazimierzem Sokołowskim i Diecezją Warszawsko – Praską Kościoła Rzymskokatolickiego oraz z kapłanem Grzegorzem Dróżdżem – proboszczem parafii mariawickiej. Efektem tej współpracy były kontynuowane do dziś spotkania opłatkowe dla ludzi starszych i samotnych, wspólne modlitwy wiernych parafii katolickiej i mariawickiej oraz wspólne obchody państwowych świąt (Uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Odzyskania Niepodległości 11 listopada). Pod odejściu ze stanowiska wójta Stanisław Pieńkowski nie zaprzestał działalności społecznej. Cały czas był mocno zainteresowany działaniami na rzecz rozwoju gminy i dobra jej mieszkańców. W latach 2006-2014 był przewodniczącym Rady Nadzorczej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.