Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej – Kulturoteki w Cegłowie

Gminna Biblioteka Publiczna – Kulturoteka w Cegłowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej – Kulturoteki w Cegłowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-12-21
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach; brak opisów alternatywnych grafik i zdjęć

Wyłączenia

 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Śluzek.
 • E-mail: gbp@bibliotekaceglow.pl
 • Telefon: 257270181

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – Kulturoteki w Cegłowie
 • Adres: ul. Józefa Piłsudskiego 22, 05-319 Cegłów
 • E-mail: t.lempkowski@ceglow.pl
 • Telefon: 535288259

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna – Kulturoteka w Cegłowie, ul. Józefa Piłsudskiego 22, 05-319 Cegłów.

Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne – od ul. Józefa Piłsudskiego, drugie – od strony parkingu. Do obu wejść prowadzą kilkustopniowe schody. Przy schodach do wejścia głównego jest podjazd z poręczami dla osób z niepełnosprawnościami, np. dla wózków inwalidzkich.

Stanowisko obsługi bibliotecznej znajduje się przy wejściu dla biblioteki. Ponadto istnieje możliwość skorzystania z wrzutni bibliotecznej umieszczonej w ścianie zewnętrznej budynku od głównej ulicy.

Cały budynek znajduje się na jednym poziomie, bez progów.

Wszystkie drzwi i przejścia między regałami szerokością zapewniają dostęp dla wózków.

Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się w części głównej budynku.

Na parkingu wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującum i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Pomieszczenia dostępne są dla osób z niepełnosprawnościami poprzez funkcjonalne ustawienie miejsc do siedzenia.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.