Czytelnia Internetowa

CZYTELNIA INTERNETOWA

Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie oferuje wszystkim zainteresowanym bezpłatny dostęp do komputerów podłączonych do Internetu w ramach Lokalnego Centrum Kompetencji. Z oferty można skorzystać codziennie w godzinach otwarcia Biblioteki. Oferujemy 5 stanowisk komputerowych, w tym jedno z możliwością skanowania i drukowania.

Oplaty za wydruk: za stronę A4 (czarno-bialy) – tekst: 30 gr; ilustracje: 50 gr
 

ZASADY UŻYTKOWANIA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I DOSTĘPU DO INTERNETU

 1. Biblioteka posiada pięć stanowisk komputerowych, wyposażonych w łącze internetowe oraz oryginalne oprogramowanie; w tym jedno stanowisko z dostępem do drukarki.
 2. Ze stanowisk komputerowych zainstalowanych w Bibliotece mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby bezpłatnie w godzinach pracy Biblioteki.
 3. Warunkiem skorzystania z komputerów jest rejestracja w Bibliotece zgodnie z rozdz. I niniejszego Regulaminu i okazanie karty bibliotecznej, którą użytkownik otrzymuje podczas rejestracji. Bibliotekarz rejestruje stanowisko i godziny korzystania z komputera w systemie bibliotecznym
 4. Stanowiska komputerowe służą do celów edukacyjnych (np.: pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych itp.) oraz rozrywkowych, przy czym cel edukacyjny jest priorytetowy. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem.
 5. Użytkownik winien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Dyżurujący bibliotekarz może służyć poradą w korzystaniu z komputera oraz w wyszukiwaniu informacji, nie ma jednak obowiązku obsługiwania użytkownika lub udzielania mu stałej pomocy.
 6. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych oraz wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych oraz inny przepisów prawa, w tym niedozwolone jest:
  • pobieranie wszelkich plików muzycznych, filmów i innych plików, które stanowią własność autorską
  • pobieranie oprogramowania z Internetu
  • przeglądanie stron pornograficznych, o tematyce erotycznej oraz propagujących przemoc i niedozwolone zachowania społeczne
 7. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych oraz kopiowania na nośniki programów komputerowych będących własnością biblioteki.
 8. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 60 minut. W przypadku braku osób zainteresowanych pracą przy komputerze czas ten może zostać wydłużony. W przypadku większej liczby chętnych do skorzystania ze stanowiska komputerowego – czas może być skrócony.
 9. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się jedna osoba (w wyjątkowych przypadkach, za zgodą bibliotekarza, dwie osoby).
 10. Użytkownicy są zobowiązani posługiwać się bardzo ostrożnie sprzętem komputerowym, a wszystkie dostrzeżone uszkodzenia sprzętu, nośników lub programów komputerowych – niezwłocznie zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi.
 11. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną i finansową za powstałe z ich winy uszkodzenie sprzętu komputerowego lub oprogramowania.
 12. Zapisywanie jakichkolwiek dokumentów na dyskach komputerów jest zabronione. Korzystanie z własnych nośników danych (pen-drive, CD itp) wyłącznie za zgodą bibliotekarza.
 13. Próby przełamania zabezpieczeń komputera podlega karze bezwzględnego pozbawienia możliwości korzystania z Czytelni Internetowej na stałe.
 14. Po zakończeniu sesji komputer winien być zostawiony w konfiguracji zastanej
 15. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez użytkownika na komputerze, a w szczególności za hasła, dane osobowe, dane poufne itp.

Użytkownik ma prawo:

 1. Korzystać z własnego sprzętu (np. laptopa) za wiedzą i zgodą bibliotekarza i w wyznaczonym miejscu. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną kradzież, utratę danych lub uszkodzenie osobistego sprzętu.
 2. Użytkownik z własnym sprzętem może korzystać bezpłatnie z Internetu

 1. W Bibliotece można kopiować materiały biblioteczne; usługę tę wykonuje dyżurujący bibliotekarz za odpłatnością wg cennika:
 2. Kserokopia, wydruk – tekst – kartka A4 – 0,30 zł.
 3. Kserokopia, wydruk – zdjęcie – kartka A4 – 0,50 zł.
 4. Kserokopia, wydruk – tekst – kartka A3 – 0,60 zł.
 5. Kserokopia, wydruk – zdjęcie – kartka A3 – 1,00 zł.
 6. Kserokopia, wydruk  – w kolorze – kartka A4 – 1,00 zł.
 • Kopiowanie (kserowanie) materiałów jest dozwolone w granicach dopuszczonych ustawą o prawie autorskim
 • Skanowanie, fotografowanie aparatem cyfrowym lub telefonem komórkowym – nieodpłatnie po uzyskaniu zgody bibliotekarza
 • Na sumy wpłacone z tytułu kopiowania Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie
 • Kwoty pobrane za usługi płatne, wykonywane w ramach działalności statutowej Biblioteki są wpłacane na konto bankowe Biblioteki i stanowią dochód wykorzystywany na cele statutowe.

Regulamin obowiązuje od dnia 28.09.2018 r.