Czytelnia Internetowa

CZYTELNIA INTERNETOWA

Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie oferuje wszystkim zainteresowanym bezpłatny dostęp do komputerów podłączonych do Internetu w ramach Lokalnego Centrum Kompetencji. Z oferty można skorzystać codziennie w godzinach otwarcia Biblioteki. Oferujemy 5 stanowisk komputerowych, w tym jedno z możliwością skanowania i drukowania.

Oplaty za wydruk: za stronę A4 (czarno-bialy) – tekst: 30 gr; ilustracje: 50 gr
 

Regulamin czytelni internetowej

Regulamin ustala zasady oferowania i świadczenia usług internetowych realizowanych w ramach zadań statutowych objętych Ustawą o bibliotekach z dn. 27.VI.1997 r. (Dz. U.  Nr.85, poz. 539 ze zm.)

1. Czytelnia internetowa jest ogólnie dostępna. Korzystanie z niej jest bezpłatne.

2. Czytelnia internetowa jest czynna :

 –   od poniedziałku do piątku w godz. 11.15 – 18.45

–    w soboty w godz. 8.15 – 14.45
3. Osoba zamierzająca korzystać z czytelni internetowej, zwana dalej Użytkownikiem informuje bibliotekarza oraz wpisuje się do zeszytu odwiedzin.
4. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu.  
5. Bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego programu, wyszukiwania informacji, lub udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów przez użytkownika. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.
6. Komputery zainstalowane w czytelni internetowej służą przede wszystkim do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych do zdobywania wiedzy i samokształcenia. Korzystanie z komputerów w celach informacyjnych i edukacyjnych jest priorytetowe.
7. Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba.
8. Użytkownik ma prawo do :
 –   korzystania z Internetu,
 –   pracy z programem MS Office (Word, Excel, Access, PowerPoint ) zainstalowanym na stanowiskach komputerowych,
 –   zapisywania wyników poszukiwań na własną dyskietkę.
9. W przypadku konieczności zapisania danych należy wykorzystywać czyste (wcześniej sformatowane) dyskietki. Zapisywanie danych na nośniki zewnętrzne należy uzgadniać z bibliotekarzem.
10. Czytelnicy korzystający z komputera nie powinni pozostawiać żadnych własnych plików na dysku lokalnym komputera. W przypadku pozostawienia własnych plików czytelnika na dysku twardym komputera zostaną one usunięte przez bibliotekarza. Po zakończeniu pracy z komputerem Użytkownik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji zastanej.

11. Użytkownikowi zabrania się :

–   podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputera
–   instalowania innych programów  i dokonywania zmian w już  istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
 –  kopiowania na prywatne nośniki programów komputerowych będących własnością biblioteki.
 –  wykorzystywać komputerów do przeglądania stron, których treści są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, pornograficznych oraz propagujących przemoc.

 12. Użytkownicy powinni bardzo ostrożnie posługiwać się sprzętem komputerowym i nośnikami danych, a wszystkie dostrzeżone uszkodzenia sprzętu lub programów  komputerowych natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.

13. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialnoąć materialną za powstałe z ich winy uszkodzenia sprzętu komputerowego, oraz wszelkie skutki związane z nieprawidłowym użyciem udostępnionego mu połączenia z siecią. Jeśli użytkownik jest niepełnoletni, wówczas  odpowiedzialność ponoszą rodzice.

 14. Pracownik biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, że 

użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w Regulaminie.
15. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencji  Dyrektora Biblioteki.

Regulamin obowiązuje od dnia 15.02.2007 r.