Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Gminna Biblioteka Publiczna – Kulturoteka w Cegłowie, z siedzibą przy ul. Józefa Piłsudskiego 22 w Cegłowie, posiada monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna – Kulturoteka w Cegłowie z siedzibą przy ul. Józefa Piłsudskiego 22, tel. 25 7570181, adres e-mail: gbp@bibliotekaceglow.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Dariusz Padała, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl. Dane będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia na podstawie art. 22 2 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 917).
 3. Obszar objęty monitoringiem obejmuje:
  1. wejście główne do budynku,
  2. wejście tylne od strony parkingu,
  3. teren wokół budynku łącznie z placem zabaw i siłownią zewnętrzną,
  4. parking,
  5. wypożyczalnię książek
  6. czytelnię
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa, tj. służbom porządkowym, organom administracyjnym jak i służbom technicznym, obsługującym urządzenia monitoringu wizyjnego, a także Sądom powszechnym lub organom ścigania, jako dowód w sprawie.
 5. Pani/Pana dane osobowe uzyskane w ramach monitoringu wizyjnego będą przechowywane nie dłużej niż przez okres jednego miesiąca od dnia pozyskania, a w przypadku gdy zapis monitoringu obejmuje zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 6. Informujemy o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Informujemy o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.