Info o Gminie

 1. POŁOŻENIE GMINY
 2. TROCHĘ HISTORII PO WOJNIE
 3. GMINA OBECNIE
 4. ATUTY GMINY

POŁOŻENIE GMINY

Gmina Cegłów leży we wschodniej części województwa mazowieckiego w powiecie mińskim na wysokości 170 m n.p.m. Teren gminy leży w granicach mezoregionu Wysoczyzna Kałuszyńska, należącego do Makroregionu Niziny Południowopodlaskaiej. Jej obszar jest w większości równinny, miejscami tylko lekko falisty, rozcięty wąskimi dolinami rzeki Mieni, Piasecznej i Sienniczki. Powierzchnia gminy wynosi  9574 ha, około 30% terenu zajmują lasy mieńskie, 3/5 gminy Cegłów leży w obszarze Mazowieckiego Krajobrazu Chronionego.

Gmina Cegłów graniczy: od północy  z gminą Jakubów, od północnego wschodu z gminą Kałuszyn, od wschodu z gminą Mrozy, od południa z gminą Latowicz, od zachodu z gminami Siennica i Mińsk Mazowiecki. Odległość od Warszawy wynosi około 50 km, od Mińska Mazowieckiego około 13 km, a od Siedlec około 44 km .

Przez Cegłów przebiega magistrala kolejowa Berlin – Warszawa – Moskwa. Usytuowane są dwa przystanki kolejowe w Cegłowie i w Mieni. Dobre połączenia komunikacyjne kolejowe umożliwiają mieszkańcom gminy dojazdy do pracy, przede wszystkim do Warszawy, Mińska Mazowieckiego i Siedlec.

W gminie jest 19 sołectw: Cegłów, Huta Kuflewska, Kiczki Pierwsze, Kiczki Drugie, Mienia, Pełczanka, Piaseczno, Podciernie, Podskwarne, Posiadały, Rososz, Rudnik, Skupie, Skwarne, Tyborów, Wiciejów, Wola Stanisławowska, Woźbin i Wólka Wiciejowska. Mieszkańcy tych wsi należą do 4. parafii katolickich (w Cegłowie, Kiczkach, Kuflewie i Ignacowie) oraz do parafii mariawickiej w Cegłowie i podległym jej Piasecznie.

TROCHĘ HISTORII PO WOJNIE

Do wybuchu wojny wójtem w gminie Cegłów był Józef Kieliszczyk, podwójtem: Stanisław Mistewicz, sekretarzem (do 1937), Bolesław Chodorowski, a w latach 1938-39 Józef Matusiak. Po wybuchu wojny na stanowisko wójta okupant wybrał wysiedleńca z bydgoskiego Żurkowskiego. W 1942 roku z Mrozów do Cegłowa został przeniesiony Arnold Schultz, a sekretarzem został Stanisław Nasiorowski (czł. AK).

Po wojnie do Gromady Cegłów należały wsie: Cegłów, Dzielnik, Kiczki I, Kiczki II, Mienia, Pełczanka, Piaseczno, Posiadały, Rososz, Rudnik, Skupie, Skwarne, Woźbin.

Już w styczniu 1944 r. wznowiła tu działalność Rada Narodowa, która do 1954 roku była Gminną Radą Narodową. Wójtem został Aleksander Ryfka z Kiczek. Kiczki były wsią, w której było sporo mieszkańców o poglądach lewicowych. Nowa władza ludowa zaczęła prześladować członków Armii Krajowej i jej sympatyków, a także inteligencję. Ci, którzy czuli się niepewnie, wyjeżdżali z Cegłowa. Zgodnie z dekretem reformy rolnej podzielono majątek w Kiczkach i 852 ha gruntów poniemieckich, m.in. w Pełczance czy Woźbinie.

W Gminie Cegłów, podobnie jak w innych gminach w kraju, zaczęły powstawać państwowe instytucje, tworzyła się sieć sklepów powstałej w 1947 roku Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” czy „Społem”, potem kółka rolnicze. GS prowadził handel w kilkunastu sklepach oraz usługi: szklarstwo, wypożyczalnia sprzętu gospodarstwa domowego. Było też sporo prywatnych punktów usługowych. W 1958 r. w Mieni powstał Zakład Wytwórczy Prefabrykatów Budowlanych, który podlegał firmie PBRol. w Mińsku Mazowieckim, gdzie zatrudnienie znalazło 100 osób.

Od 1949 do 1968 roku elektryfikowano miejscowości w gromadzie Cegłów. W 1959 roku wybudowano szkołę w Cegłowie, w l. 60. powstały podstawowe instytucje użyteczności publicznej: kółka rolnicze, lecznica, agronomówka, ośrodek zdrowia, apteka, posterunek policji. W kolejnych latach utwardzano i asfaltowano drogi, remontowano szkoły, potem zakładano telefony, bo wcześniej posiadali nieliczni mieszkańcy.

Na terenie gminy we wsi Piaseczno znajduje się Stacja Uzdatniania Wody (SUW). Budowę jej zaczęto w 1994 roku a zakończono w 1995 roku. Stacja ta została wybudowana wspólnie  z sąsiednimi gminami Mrozy oraz Latowicz na mocy porozumienia o współfinansowaniu inwestycji z gminami. Po wybudowaniu SUW w Piasecznie gmina przystąpiła w 1996 roku do budowy sieci zaopatrzenia w wodę do wsi najbliżej położonych  od Stacji Uzdatniania Wody, potem podłączono następne. Oczyszczalnia ścieków w Cegłowie  wybudowana  w 1995 roku (obecnie trwa jej rozbudowa), w większości rozwiązuje problem gospodarki ściekowej. Składowisko odpadów stałych zostało wybudowane zgodnie z wymogami sanitarnymi i oddane do eksploatacji 1995 roku.

GMINA OBECNIE

Gmina liczy 6.162 stałych mieszkańców (stan na 30.06.2012), w tym 2.197 osób mieszka w Cegłowie. Wśród instytucji użyteczności publicznej funkcjonuje tu: urząd gminy, ośrodek zdrowia, urząd pocztowy, bank spółdzielczy, gminna spółdzielnia i biblioteka publiczna. Oświatę reprezentują cztery szkoły podstawowe z oddziałami zerowymi i przedszkolami oraz jedno gimnazjum. W Mieni znajdują się dwa Domy Pomocy Społecznej. Na terenie gminy działa ponadto wiele przedsiębiorstw prywatnych, organizacji społecznych, sportowych, fundacji i stowarzyszeń. Szczególnie aktywne są koła gospodyń wiejskich. 

Edukację i działalność kulturalną, sportową, turystyczną i rozrywkową oferują szkoły i parafie. Biblioteka publiczna upowszechnia wiedzę, organizuje występy artystyczne, liczne spotkania z artystami i ludźmi pióra, konkursy, wspiera kreatywność mieszkańców, wydaje publikacje książkowe, a także redaguje gminny miesięcznik „Cegiełka”.

Położenie, infrastruktura, dogodne powiązania komunikacyjne, edukacja i kultura, aktywność społeczna oraz przyroda i mikroklimat to czynniki mające ogromne znaczenie dla rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Cegłów.

ATUTY GMINY

 • korzystne położenie geograficzne blisko Warszawy i Siedlec oraz drogi komunikacyjne, dwie stacje kolejowe znajdują się na terenie gminy,
 • bogata przeszłość historyczna i licznie zabytki kultury materialnej,
 • walory środowiska przyrodniczego,
 • mikroklimat o leczniczych właściwościach,
 • atrakcyjność turystyczna obszaru gminy: ścieżka przyrodniczo-leśna do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej i pieszy szlak turystyczny przebiegający między innymi po obszarach rezerwatu (z Mieni do Cegłowa),
 • różnorodna oferta kulturalna, w tym festyn „Sójka Mazowiecka” o zasięgu wojewódzkim,
 • możliwość inwestycyjna, szczególnie przetwórstwo produktów rolnych.